phapsu:

Ta không cần người nói yêu ta mãi Chỉ xin người đi đến cuối cùng ta
- 20/10/2014

phapsu:

Ta không cần người nói yêu ta mãi
Chỉ xin người đi đến cuối cùng ta

- 20/10/2014